Monday, August 25, 2008

ladrog dan rodrig

n douanière ki travay dan le por,
ti al acueilir n trafikant l’aéropor,

ensuite zot al dan n pensiona,
l’adsu finn debark làbà,


trafikan là ti p consom la drog lor lili,
ce dernié finn être pri en flagrant deli,


plutar dan la nui trafikan là mor dan cellule policière,
mais la police pa interpél la dounière,


finalman text d loi dangerous drug act,
li coumadir n film act,


justis à 2 vitesse,
nou p tombe dan la basesse,


kot certain dimun protézé,
ziska zordi komien gran trafikan finn être arété,... .. .

Friday, August 22, 2008

méday bronze pou moris dan jo beijing 2008

dan beijing,
to ti n magician lor ring,


to méday olympik,
n fiérté pou lafrik,


bruno,
to n héro,
dan catégori -54 kilo,
to mét to adversèr ko,
tone gagn méday bronze dan jo,
pou moris c n gran kado,
nou dir toi n gran bravo… .. .

Sunday, August 3, 2008

tifi racont so lavi

Azordi le txt ki mo p slamé,
Li bazé lor n histoir vré,


Ki ti etr publié dan n jurnal,
Kot n tifi p raconte so mal,


"Moi à lépok étudiant,
Mo pa ti p ékut mo parant,


Avk n mék j t fol amoureuse,
Mo ti pensé avk mo mék mo pou heureuse,

Mo ti p pran mo lom pou lor,
Mais li ti anvi zis mo lékor,


N jour nou ti o bor d la mér,
Li dir moi li anvi fér,
Li dir enver moi li pou sincér,


Mo pan kpav dir non,
Akoz boukou mo ti contan,

Nou in al fair sovaz,
Dan n touf féyaz,


Tou sa ti passé dan flikenflak,
Plitar sa pou frap moi kouma n clak,


Kan mo fin etr en état de grosessse,
Mo dir mo lom tenir to promesse,


Anou marié,
Moi, toi et bébé,
Dan nou ti monde nou pou heuré,


Mo lom dir c pa pur moi cet enfan,
Fair n avortman,

Pou avorté in tro tar,
Bus ti pré pou rentr lagar,

Mne fair just avk toa,
C toi le papa,
Pa abandon moa,
Pa rejet nou baba,

Lom pa dakor,
Li laiss moi à mo propr sor,


Lakaz lafami in mét moi dehor,
Mo ti p anvi al mor,
N chance mo in fair zéfor,

N foi acouché,
Mo pa p kpav elevé le bébé,
Mo frèr in aidé,
Line pran baba pou elevé,


A laz ki mo ti bzin ankor dan domain lédication,
Pou kpav viv, mo in rentre dan prostitution,
Par la suite dan la santé, mo in gagn bkou complication,


Mo p soufèr,
Mo in vin misér,
Mne rékonét mo errér,..."


Tifi in réconét so tor,
A l’heur ki mo ti p lir sa lartik là, tifi ti p lutt entr lavi lamor,
À nirport kel moment dan lopital,
Tifi so lavi kpav fini fatal,


Tifi raconte so lavi,
Afin ki lézot pa fair couma li,… .. .

6èmes jeux CJSOI Seychelles 2008

Héhé,
Nou in gagné,

Avk 24 médaille d’or,
C nou ki pli for,


Tou nou athlete,
In fair la fete,

Futbol mené par akbar,
Nou in vin ban star,

Avk patel kom entrainèr,
Nou ti pays in gagn valèr,

L'entrainèr Patel,
Pa in fair nou fel,

Nou ban jeunne,
In pran la reinne,

Player Clarel Jackson,
Made us won,

Dan seychelle,
Lil morice ti pli belle,

Dan seychel le minis tang silvyo,
In boir delo coco,

N gran bravo,
À tou nou ban hero… .. .

Friday, August 1, 2008

sanzé partou

Novin in sanz lavi,
Dolou in sanz parti,


Prawin kpav sanz circonscription,
P rod sanz cité akoz congestion,


Remplas globe par lampoul economik,
Pou economiz impé frik,


Ton polo in sanz formule,
Kasénoli pou sanz l’heur pendule,

Tuesday, July 29, 2008

prawin dan circonscription no 8

d'aprés mo ban analyz enan n gran probabilité ki prawin jagnot poz candida dan circonscription no 8.

8, c n even number - ki v dir par pair,,
héhé dan circonscription no 8 enan 2 jagnot,,
ene pair jagnot - asok & prawin


prawin,
hope no8 makes u win,

jagnot,
hope no8 vin to jakpot,

du cou MSM - Mobaz Stpier Moka

bne chnce prawin... .. .

Monday, July 21, 2008

arét pollution

planét tér,
dan n calvér,

kalité lavi menacé,
akoz bkou nou polué,

temperatir pli cho,
clima pou mét nou ko,

iceberg p fon,
kot pingu pou pon,

quelque humain,
avk zot lespri malsain,

p endomaz nou planét,
zot kouma ban bébét,

ensemble anou protéz l'environman,
pu ki nou zanfan,

pa assiz lor volcan,
è zot crok lavi à plein dan,... .. .

Sunday, May 18, 2008

candle light memorial

si to p mét dan la vein,
to pou dan la pein,

si to galoup derrièr sakal,
to lavi pou fini brutal,

si to al ar pitin,
to lavi pu rempli r vénin,

si to fair adultér,
to pou rentre dan n calvér,

l’homosexualité,
fair sida augmenté,

lépép sodom et gomor ki ti p pratik sodomi,
finn etre detrui,

c ki fin passé kot la mer morte,
c n preuve forte,

pa pensé ki kan to p al baiss n kilot
si to mét n capot
lor to gogot
sida pa pou tap toi calot
.
si zot dir toi fair to pu gagn bon,
dir zot non,

Thursday, May 1, 2008

fét travayér

Zordi c fét travayér,
Ki toulétan in vers la suèr,
Mai la plipar al ekut ban kouyonér,
Avk pavilon tou coulér,
Zot fair croir ki nou p soufér,
Dan la misèr,
Zot fair nou gagn pér,
C ban vipér,
Ki kon fair rol kouma aktér,
Entre zot, zot fair semblan zot p laguér,
Tou ca c pou induir nou en errèr,
Gran gran promés zot fér,
Mais zot pa sincér,
C ban gran mentér,
Mais ankor bonér,
Et astér,
Ki nou in trouv zot vré coulér,
Nou pa pou donn zot akcélératér,
Pou nou prop malér,
Pli gran la force c la class travayér,
Si nou refuz travay, n sel cou calvér,
Kom n electér,
C nou ki décidé kisanlà pou vin parlmentér,
Rékonét nou valér!!

Thursday, April 24, 2008

le course

Ki nou gagné ou perdi,
Zot poss pou toulétan rempli,

Avek zot souval,
Zot in vin kanibal,

Dan lé course,
Ban gro palto gagn la bourse,

Eh bayo,
Pa laiss toi couyoné par tuyo,

Dan saison hipik,
Pli gran perdan c ti piblik,

Si lé course influencé par mafia,
Nou aussi nou pa gopia,

Nou ankor malin,
Nou ti largent zot pa pou kpav coquin...

Thursday, April 3, 2008

lil moris inondé

the météo did not use the necessary tool
to inform minister gokhool
hence he acted like a fool
when our school
became like a swimming pool
now many are saying ‘go cool’
But, will berenzer say keep cool?

Wednesday, March 12, 2008

l'independence

azordi nou p fet nou lindependance,
pou SSR nou éna réconnaissance,
sans oublié SARM so équivalence,
sans servi violence,
SSR in fair la resistance,

SSR ti donn nou pays l'assurance,
ki li pou amen la délivrance,

si zordi nou éna connaissance,
nou conn la science,
c parski SSR in donn nou la chance,
l'édikation gratui ti vinn en existence,
sa ti encourage nou enfance,
pou gagn la compétence,

nou lavi finn vinn n aisance,
tou zafair nou gagné en abondance,

zordi nou fét nou lindependance,
dan plein lambiance,
..... .. . ..smsShocker: moris in gagn lindependance, mais nou hymne national en anglé. pense n cou en 1968 comien morisien ti p vraiment compran parol nou l'hymne national?
kifair nou l'hymne national pa en langaz créole?

Thursday, February 14, 2008

slam st.valentin

zordi c la st.valentin
copine et copain
main dan la main
al cass n poz dan n coin
zot ofèr roz ki sorti dan zardin
zot boir divin
n journé rempli avk plaisantin
mintek zoli coumadir n manquin
le gamin
so cv couma oursin
so gogot p anvi vagin
alor li coumance par fair calin
apré li mass min là so sein
li maille so lerin
fam là sus so lagrain
gogot rentr dan fam so ravin
to min so virginité to bizin pa coquin
samem ki pu fair n histoir damur fini vilin
r to partnair jamé to bizn plein
to lamour bizin péna la fin

toi zom kifair to contan n masculin
kan ena n creature feminin
samém ki met sida lor vérin
continué fair adultèr to pu gagn sida so venin

tré cher humain
to ena linteligence to malin
pa laiss toi influencé par ban lespri malsain
marche sur le droit chemin
tomém ki pu en gain... .. . .
.............. .................... ......... .. .. . .. . . . .

Sunday, February 10, 2008

laflam sida

mo p écrir n pti slam
pou tou ban cam
ki contan tamtam
kan to bam
lalkol fair toi gagn lagam
to chek ban zoli fam
to excité r zot lazam
to amén zot dan lasam
adultèr pou amén toi ver n dram
to kpav rentr dan sida so laflam
.......
........... ..... .... ... .. .

Monday, February 4, 2008

viriss maliss

mo fin fair n larout ar n miss,
mone pass lamain lor so la peau liss,
mo in xcité ar so la cuiss,
li dir moi li anvi fair maliss,
mo dir li nou fair viss,
line souce mo sauciss,
line plèg so susut lor mo penis,
oouuuh ca gliss,
mo ti p al pli vit ki n piston biss,
difout in fini pré dan peniss,
mo desarz dan so laguel kumadir dentrifriss,
mais aster nou nom in rentr dan sida so laliss,
dan la santé nou népli riss,
li bien triss,
nou pa pou ré influencé par ibliss,

Thursday, January 3, 2008

slam mésaz

ca comancé par n mésaz,
ki adouci zot kuma n masaz,
mek invite fam laplaz,
apré lom là amén fam dan so baz,
zot rentr dan n touff féyaz,
nissa monté à haute voltaz,
zot fair sovaz,


zot décid pu tourn paz,
zot pense maryaz,
lom amén fam lakaz,
au début zot bien saz,
pu fair la noce nu dir zot bon voyaz,

mé apré kumans énà dérapaz,
mové kafouyaz,
zot fair tapaz,
pli for ki loraz,
lom in arét fair lizaz,
lom gagne buku laraz,
fam p bizin al dormi dan garaz,

dan la cuisine péna gaz,
zot in arét acheté fromaz,
p bizin manz tou gonaz,

zordi sms p fair buku ravaz,
sms cré problem dan ménaz,
p encaisse clak lor visaz,
fam subir tou kalité abataz,
fam p bizin mét bandaz,

ekut smsShocker so mésaz,
to bizin fair adultér so sabotaz,
to lavi pou pli dréssaz,
hé p grandi p gagn laz,
arét fair vagabondaz,
pa pran lavi pou n badinaz,
arét traite to partenaire kuma lépok esclavaz,
arét fair violence so lélvaz,

arét servi portab just pou avoy mésaz,
arét fair gaspiyaz,
avk portab zot bizin fair n bon usaz,

fair toi gagn n zoli imaz,
li pou profitab pou to lignaz,

si to retrouv toi dan n engrénaz,
smsShocker làmém pou fair to cervo so lavaz.!